Disclaimer

Doelstellingen

De website dierenartsrogiest.be is bedoeld om informatie te ontsluiten met betrekking tot medische aspecten van huisdieren enerzijds en anderzijds om u te informeren over wat er zoal gebeurt in de wettelijke, sociale en wetenschappelijke sfeer over huisdieren.

Informatie geen vervanging voor medische zorg

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals dierenartsen, dierenarts assistenten, dierenklinieken en dierenfysiotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie voor huisdieren en is niet specifiek gericht op één dier, ras of soort of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld een huisdier van de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor een medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

  • het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens dierenarts of andere hulpverlener en
  • de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers worden aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen van hun huisdier tijdig voor te leggen aan hun dierenarts teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen van het huisdier worden bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen dierenarts.

‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies

In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van het huisdier.

De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten bij huisdieren. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen voorkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten professionele hulp van hun dierenarts inroepen.

Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) preparaten, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van het huisdier van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

Handelsmerken

Deze website bevat logo’s, merktekens en andere handels- en dienstenmerken (gezamenlijk te noemen de “merken”) welke eigendom zijn van of onder licentie zijn verstrekt aan dierenarts Rogiest of licentiegevers of content-leveranciers daarvan. Al dergelijke merken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan. De inhoud van deze website kan nimmer worden uitgelegd als bij implicatie, door uitsluiting of anderszins verlenen van een licentie of gebruiksrecht op een op deze Website getoond merk zonder schriftelijke toestemming van dierenarts Rogiest of een dergelijke derde die een op deze website getoond merk in eigendom houdt. Dierenarts Rogiest behoudt alle niet uitdrukkelijk verleende rechten op de website en de inhoud daarvan. Deze website en alle content daarop, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, modellen, grafische voorstellingen, interfaces en codes en de keuze en opstelling daarvan zijn beschermd als compilatie krachtens het auteursrecht van België en van andere landen.

Links naar websites van derden

Om het gebruikers gemakkelijk te maken kan deze website links bevatten naar andere websites die eigendom zijn en worden beheerd door derden en niet door dierenarts Rogiest  worden onderhouden. Zelfs indien dergelijke derden met dierenarts Rogiest zijn verbonden heeft dierenarts Rogiest geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites, die elk hun eigen reglementen inzake privacy en gegevensverzameling hebben en van dierenarts Rogiest onafhankelijke wettelijke reglementen hanteren. dierenarts Rogiest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en onthoudt zich van elke verklaring omtrent de inhoud of juistheid van materiaal op dergelijke sites. Het bekijken van dergelijke websites van derden geschiedt volledig voor uw eigen risico.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op de website dierenartsrogiest.be door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Dierenarts Rogiest en diens informatie leveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via dierenartsrogiest.be, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit dierenartsrogiest.be wordt verwezen.